فصل هشتم حجم و مساحت

حجم فایل : 629.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا حجم و مساحت
فصل هشتم سطح
برای بدست آوردن مساحت جانبی و مساحت کل هر شکل، می توان از رسم گسترده آن بر روی صفحه و محاسبه مساحت هر یک از سطوح استفاده کرد.
مثال: با توجه به گسترده ی هر یک از حجم های زیر، مساحت گسترده را بدست آورید. حجم های حاصل از دوران شکل های هندسی
از دوران مستطیل حول اضلاع آن، استوانه بدست می آید. از دوران مثلث قائم الزاویه حول هر یک از اضلاع قائمه یک مخروط بدست می آید.
مثال: یک مثلث قائم الزاویه با اضلاع قائمه 4 و 15 را حول ضلع قائمه بزرگتر دوران می دهیم. حجم شکل حاصل را بدست آورید. از دوران یک نیم دایره حول قطر آن، یک کره بوجود می آید.

مثال: قاعده یک مخروط 4 و ارتفاع آن 3 است. گسترده ی مخروط را رسم کتید و سپس مساحت جانبی و مساحت کل آن را بدست آورید. پاسخ: با توجه به شکل زیر اگر مخروط را از OA برش بزنیم، سطح جانبی آن تبدیل به قسمتی از دایره می شود که شعاع آن برابر OA و طول کمان AB با محیط قاعده آن برابر است. پایان...